Vedtekter Hellerud vel, stiftet 7. juni 1908

Vedtektene gjelder fra 23.04.2012 og erstatter vedtekter av 15.02.2011.
§ 1 Navn

Hellerud Vel (Vellet)

§ 2 Formål

Hellerud Vel har til formål å søke sammensluttet alle grunneiere og beboere i Hellerud distrikt for i fellesskap å fremme og verne allmenne interesser for medlemmene og distriktet.

Vellet er upolitisk og kan ikke slutte seg til noe politisk parti.

§ 3 Medlemmer

Enhver grunneier og/eller beboer på Hellerud kan bli medlem. Som medlem registreres boligadresse m/kontaktperson.

Medlemmer som flytter fra Hellerud, kan på anmodning få beholde sitt medlemskap i Vellet, men har da ikke stemmerett med mindre de eier grunn på Hellerud.

§ 4 Innmelding

Innmelding skjer ved betaling av kontingent.

§ 5 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til Vellets styre.

§ 6 Årsmøte
 • Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april  måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
 • Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
 • Årsmøtet behandler:
 • Årsmelding fra styret
 • Revidert regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år
 • Budsjett, herunder fastsette kontingent
 • Valg av:
 • leder (særskilt valg)
 • seks styremedlemmer
 • et varamedlem
 • valgkomité på to medlemmer
 • revisor
 • Leder velges for 1 – ett år og styremedlemmene velges for 2 – to år av gangen, men alternerende, slik at kun tre styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlem, valgkomité og revisor velges for 1 – ett år. Samtlige kan gjenvelges.
 • Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen.
 • Valg og avstemninger skal foretas skriftlig når det foreligger mer enn én kandidat/ forslag.
 • Hvert medlem har tale-, forslags- og stemmerett.
 • Hvert medlem har én stemme, men kan i tillegg ha med én skriftlig fullmakt.
 • Utflyttede medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Utflyttede medlemmer som eier grunn på Hellerud har fulle rettigheter.
 • Alle medlemmer med stemmerett er valgbare.
 • Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheter som andre medlemmer
 • Styrets medlemmer betaler ikke kontingent, men deltar på årsmøtet og har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap.
 • Valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.
 • Alle saker som behandles på ordinært, eller ekstraordinært årsmøte avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i Hellerud Vels vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.

§ 8 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret eller minst 10 medlemmer finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager før. Medlemsmøter har ikke beslutningsmyndighet. De er kun til diskusjon og informasjon. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 9 Styret

Styret er Hellerud Vels høyeste utøvende organ, og leder Vellet i årsmøteperioden.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, herunder vedtak rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.
 • Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og økonomiansvarlig før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.
 • Styret kan ta opp lån med pant i Vellets eiendom dersom det foreligger et årsmøtevedtak i hvert enkelt tilfelle som gir tilslutning til dette. For vedtak om opptak av lån, kreves tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede.
 • Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem.
 • Styret står ansvarlig overfor årsmøtet.
 • Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer/økonomiansvarlig blant styremedlemmene.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av dets medlemmer eller minst 4 av dets medlemmer hvorav leder er til stede. Leders stemme er utslagsgivende når det ellers er stemmelikhet.
 • Styret oppnevner de komiteer som anses nødvendig for å ivareta Vellets drift og medlemmenes interesser, og kan i samråd med komiteene beslutte å avvikle dem.
§ 10 Komiteer og undergrupper i regi av Hellerud vel
 • Komiteene konstituerer seg selv. Konstitueringen skal meldes til styret innen 14 dager. Hver komité skal ha en kontaktperson i styret å rapportere til.
 • Komiteer og undergrupper plikter å arbeide i og for Hellerud Vels interesser.
 • Representanter for de ulike komiteer har møterett i styret med forslagsrett og uttalerett,
 • men ikke stemmerett. Representanter fra komiteene innkalles til styremøte ved behov.
 • Komiteene/undergruppene kan foreta egne økonomiske disposisjoner etter avtale med
 • styret.
 • Vellet hefter ikke for komiteene/undergruppenes økonomiske disposisjoner.
 • Ved oppløsning skal komiteene/undergruppenes midler tilfalle Vellet.
§ 11 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingent.

§ 12 Disponering av overskudd

Dersom driften går med overskudd, skal overskuddet føres tilbake til velforeningen.

§ 13 Revisor

En revisor velges utenfor styret. Denne skal heller ikke inneha verv i noen av komiteene.

§ 14 «Kringsjå»
 • Vellets forsamlingshus ”Kringsjå” leies ut i samsvar med gjeldende lover og de av årsmøtet fastsatte direktiver. Leietaker må selv være til stede i lokalet ved arrangement.
 • Medlemmer leier til redusert pris. Styret fastsetter leie.
 • Hellerud Vels forsamlingshus leies ikke ut til åpne partipolitiske møter.
§ 15 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap i Hellerud Vel er innstiftet belønning for ekstraordinær innsats til Vellets fremme.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet med 2/3 flertall etter innstilling fra styret.

§ 16 Vedtekter

For endring av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede. Vedtektene kan kun endres på årsmøtet.

§ 17 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av Hellerud Vel kan bare fattes av ekstraordinært årsmøte etter behandling på ordinært årsmøte. Alle Vellets medlemmer skal gis skriftlig forhåndsvarsel om dette. Beslutningen er lovlig når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede er enige i oppløsningen. De oppsparte midler skal brukes til allmennyttige formål, og dette foreslås da av et utvalg bestående av 5 medlemmer valgt på det ekstraordinære årsmøtet.